Tuesday, October 2, 2007

Al-Quran Diturunkan 7 Huruf


FriendsterKit.com Click here to get one

Berdasarkan pemerhatian saya, ramai yang bertanya dan keliru berkenaan masalah ini.
Saya akan cuba menjelaskan sedikit sebanyak berkenaan perkara ini.

Banyak hadith yang diriwayatkan oleh para sahabat mengenai Al-Quran diturunkan
dalam tujuh huruf. Al-Sayuti menyebut ia diriwayatkan oleh 21 orang sahabat. Manakala
Abu ‘Ubayd al-Qasim bin Salam menaskan bahawa ia hadis yang mutawatir. Antaranya, Rasulullah SAW bersabda,

ان هذا القرأن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه
“Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan atas tujuh huruf, maka bacalah
kamu mana yang mudah daripadanya.”
(HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasaei, Ahmad dll).

Para ulama berselisih pendapat mengenai makna tujuh huruf tersebut. Menurut Ibnu
Hibban, beliau mengatakan ulama berbeza pendapat tentang makna tujuh huruf sehingga
35 pendapat . Manakala Al-Sayuti mengatakan sehingga 40 pendapat.

Kebanyakan pendapat-pendapat ini tiada beza antara satu sama lain. Saya akan cuba
bawakan beberapa pendapat yang penting dan lebih mendekati kebenaran:

i. Tujuh macam bahasa daripada bahasa-bahasa Arab yang mempunyai satu erti atau
makna. Maksudnya apabila berlaku perbezaan antara bahasa-bahasa Arab dari segi penggunaan lafaz untuk sesuatu makna, Quran akan diturunkan dengan lafaz-lafaz
tersebut. Apabila tiada perbezaan, Quran akan diturunkan dengan satu lafaz atau lebih.

Ulama juga khilaf pada menentukan tujuh bahasa tersebut, satu pendapat menyatakan: Quraisyi, Huzail, Saqif, Hawazin, Kinanah, Tamim dan Yaman;

ii. Tujuh macam bahasa daripada bahasa-bahasa Arab dengan ia Al-Quran diturunkan. Maksudnya Quran secara keseluruhannya tidak terkeluar dari menggunakan tujuh
bahasa ini.

iii. Tujuh wajah iaitu: amr(perintah), nahyu (larangan), wa’d (janji) ‘ wa’id (ancaman),
‘jadal (perdebatan); atau Qasas (cerita) dan masal (perumpamaan) atau amr, nahyu,
halal, haram, muhkam, mutashabih, dan amsal;

iv. Tujuh huruf adalah tujuh macam hal yang di dalamnya terjadi ikhtilaf (perbezaan)
iaitu Ikhtilaf al-asma’ (perbezaan Kata benda) dalam bentuk mufrad, muzakkar dan cabang-cabangnya seperti tasniyah jamak dan ta’nis; Perbezaan dalam segi I’rabb
(harakat akhir kata); Perbezaan dalam tasrif; Perbezaan dalam takdim (mendahulukan)
dan ta’khir (mengakhirkan); Perbezaan dalam segi ibdal (penggantian) baik pengertian
huruf dengan huruf; Perbezaan kerana ada penambahan dan pengurangan ikhtilaf
(ziadah); dan Perbezaan lahjah seperti bacaan tafkim (menebalkan) dan tarqiq
(menipiskan) fathah dan imalah, izhar dan idgham, hamzah dan tashil, isymam dan
sebagainya;

v. Bukan pengertian harfiah tetapi lebih kepada isyarat lambang kesempurnaan bahasa
Arab, kerana lafaz ‘Sab’ah’ digunakan untuk jumlah yang banyak bilangan satuan
seperti ‘70’ dalam bilangan puluhan, ‘700’ dalam bilangan ratusan dan bukannya
bilangan 1 hingga 10. Kata ‘Sab’ah’ bukan ditujukan pada bilangan tertentu.

vi. Tujuh huruf bermakna Qiraat Tujuh.

Pendapat yang paling masyhur mengenai pentafsiran Sab’atu Ahruf adalah pendapat
Ar- Razi dikuatkan oleh Az-Zarkani dan didukung oleh jumhur ulama. Perbezaan yang
berkisar pada tujuh wajah;

i. Perbezaan pada bentuk isim , antara mufrad, tasniah, jamak muzakkar atau
mu’annath. Contohnya,

وَالَّذِينَ هُمْ لأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (Al-Mukminun: 8)

Lafaz bergaris dibaca secara jamak لأمَانَاتِهِمْ dan mufrad لأمَانتِهِمْ.

ii) Perbezaan bentuk fi’il madhi , mudhari’ atau amar. Contohnya,

فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَاٍ (Saba’ : 19)

Sebahagian qiraat membaca lafaz ‘rabbana’ dengan rabbuna, dan dalam kedudukan
yang lain lafaz ‘ba’idu’ dengan ‘ba’ada’.

iii) Perbezaan dalam bentuk ‘irab. Contoh, lafaz إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ (Al-Baqarah: 282)
dibaca dengan disukunkan huruf ‘ra’ sedangkan yang lain membaca dengan fathah.

iv) Mendahulukan (taqdim) dan mengakhirkan (ta’khir). Contoh,

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَق (Surah Qaf: 19) dibaca dengan didahulukan ‘al-haq’ dan
diakhirkan ‘al-maut’, وَجَاءَتْ سَكْرَةُالْحَق بِالْمَوْتِ . Qiraat ini dianggap lemah.

v) Perbezaan dalam menambah dan mengurangi. Contoh ayat 3, Surah al-Lail,

وَمَا خَلَقَالذَّكَرَ وَالأنْثَى

Ada qiraat yang membuang lafaz ‘ma kholaqo’(bergaris).

vi) Perbezaan ibdal (ganti huruf). Contoh, kalimah ‘nunsyizuha’ dalam ayat 259 Surah al-Baqarah dibaca dengan ‘nunsyiruha’ (‘zai’ diibdalkan dengan huruf ‘ra’).

vii) Perbezaan lahjah seperti dalam masalah imalah, tarqiq, tafkhim, izhar, idgham dan sebagainya. Perkataan ‘wadduha’ dibaca dengan fathah dan ada yang membaca dengan
imalah (teleng) dengan bunyi ‘wadduhe’ (sebutan antara fathah dan kasrah).

PENDAPAT YANG PALING RAJIH

Pendapat yang paling rajih dari semua pendapat di atas adalah pendapat pertama yang menyatakan tujuh huruf sebagai tujuh macam bahasa daripada bahasa-bahasa Arab
yang mempunyai satu erti atau makna, contohnya :اقبل، وتعال، وهلم، وعجل، وأسرع
Semuanya lafaz-lafaz berbeza yang mempunyai makna yang satu. Pendapat ini
dipegang oleh Sufyan bin ‘Uyainah, Ibnu Jarir, Ibnu wahb dan lain-lain.

Ibn Abdil Barr menisbahkan pendapat ini kepada sebahagian besar ulama dan dalilnya
terdapat dalam hadis Abu Bakrah; “Jibril mengatakan: “Wahai Muhammad , bacalah
Quran dengan satu huruf.” Lalu Mikail mengatakan: ‘Tambahkan’ “Jibril berkata lagi .”
Dengan dua huruf!” Jibril terus menambahnya hingga sampai enam atau tujuh huruf.
Lalu ia berkata : “ semua itu ubat penawar yang memadai, selama ayat azab tidak
ditutup dengan ayat rahmat , dan ayat rahmat tidak ditutup dengan ayat azab .

Ibn ‘Abdil Barri menyebut: “ Maksud hadis ini hanyalah sebagai contoh bagi huruf-huruf
yang dengannya Al-Quran diturunkan . Ketujuh huruf itu mempunyai makna yang sama pengertiannya, tetapi berbeza di segi bunyi ucapannya. Tidak satu pun di antaranya yang mempunyai makna yang saling berlawanan atau satu sudut yang berbeza makna dari
sudut lain secara berlawanan . Misal rahmat lawan dari azab .

Pendapat pertama ini disokong oleh banyak hadis lain.

HIKMAH DITURUNKAN DENGAN TUJUH HURUF

Hikmah di sebalik Allah menurunkan Al-Quran dengan tujuh huruf ialah:

1. Memudahkan kaum-kaum Arab yang ummi (tidak pandai membaca dan menulis)
yang diturunkan Quran ke atas mereka untuk membaca dan menghafalnya.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud,

"Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan tujuh huruf, maka bacalah ia
dengan bacaan yang mudah daripadanya.”

Dalam hadis riwayat Muslim juga diterima menerusi Ubay, beliau bersabda yang
bermaksud, “Wahai Ubai! Aku diperintahkan agar membacakan Al-Quran dengan satu
huruf, maka aku memohon kepada malaikat Jibril agar diberi kemudahan bagi umatku
dan dia menjawab agar aku membacanya dengan dua huruf . Aku masih mengulangi lagi permintaan agar diberi lagi keringanan untuk umatku . Maka dia menjawab untuk yang
ketiga kalinya . “ Bacalah Al-Quran itu dengan tujuh huruf.”

2. Sebagai menguatkan mukjizat Al-Quran. Penurunan Al-Quran dengan 7 bahasa Arab
sebagai cabaran untuk seluruh Arab, bukan kepada kabilah yang tertentu.

3. Mukjizat Quran pada makna-makna dan hukum-hakam. Perubahan-perubahan
bentuk lafaz pada beberapa huruf dan kalimah menyediakan Al-Quran untuk proses
istinbat (pengeluaran) hukum dan menjadikan hukum Al-Quran sesuai sepanjang masa
dan zaman. Kerana itulah ulama perlu kepada 7 qiraat dalam proses istinbat dan ijtihad.

Oleh itu bacaan Al-Quran tujuh huruf itu bukanlah rekaan atau ciptaan Nabi
Muhammad SAW, tetapi malaikat Jibril yang mengajarnya mengikut kesesuaian perintah
Allah, Rasulullah SAW diperintahkan supaya tidak tergesa-gesa bila membaca Al-Quran
tetapi dikehendaki setelah sempurna diwahyukan dan ikut cara Jibril membacanya.
Rasulullah SAW juga dilarang oleh Allah meniru Jibril membaca ayat dari ayat sebelum
Jibril a.s selesai membacakannya agar baginda dapat menghafal dan memahaminya
dengan betul setiap ayat yang diturunkan.

Allah SWT berfirman :

وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ
Ertinya : “ Dan jangan lah kamu tergesa gesa dalam membaca Al-Quran
Sebelum disempurnakan mewahyukannya .” (Taha: 114)

FirmanNya lagi:

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ
Ertinya “ Apabila Kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya.
(Al-Qiamah: 18).

Rujukan: مباحث في علوم القرأن لمناع القطان

0 comments: